หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนตุ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทีดีขององค์กร
 
 
 
 
 
 
   

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทากสนเกษตร

ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตมขั้นตอน

ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น และความต้องการของประชาชน

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งการไฟฟ้าและโทรคมนาคมการสื่อสารต่างๆ

ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมยางสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ชุมชน ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์

จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬาในด้านต่างๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสถานที่

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง เลขที่ 234 หมู่ 2 ตำบลแสนตุ้ง
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
โทรศัพท์ : 039-510-857 โทรสาร : 039-510-857 E-mail : 6230308@dla.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 4,125,523 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-510-857