หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนตุ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
คำขวัญอำเภอเขาสมิง
“ข้าวแกงลือเลื่อง เมืองหน้าด่าน
วัดโบราณ หินประหลาด ธรรมชาติสวยใส
ผลไม้มากมี วิถีหัตถกรรมจักสาน
ตำนานเจ้าพ่อเขาสมิง”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
วิสัยทัศน์ อบต.แสนตุ้ง
“เป็นหนึ่งตำบลที่ทั่วถึงด้านรากฐานและบริการสาธารณะ
ประชาชนมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษา
เน้นเศรษฐกิจเป็นแบบพึ่งพา รู้รักษ์ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมด้านเทคโนโลยีและมีระเบียบสังคม”
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
อ.เขาสมิง จ.ตราด
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
 
ตร 0023.5/ว1017 แจ้งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
ตร 0023.5/ว12734 คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
ตร 0023.3/ว12671 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปี 67 ฯ  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
ตร 0023.5/ว12732 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
ตร 0023.3/ว12671 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปี 67 ฯ  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
ตร 0023.1/ว12717 ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลออสเตรเลียฯ  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
ตร 0023.3/ว12628 การปรับปรุงรูปแบบฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
ตร 0023.3/ว12629 ส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำฯ  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว12630 การสำรวจข้อมูล อปท.ที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตฯ (  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.5/ว1011 โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.1/ว12478 ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว12489 โครงการ ร้อยมือล้านใจ ช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 11  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว1000 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP.3  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว12470 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.66  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว12469  การรายงานผล อปท.ที่มีการขอทำความตกลงกับ ผวจ.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.5/ว12464 ขอความร่วมมือจัดเตรียมหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.66 ของ อปท.  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.5/ว12463 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.5/ว997 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.6/ว12454 การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. ระยะที่ 2  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
ตร 0023.5/ว996 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐฯ  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
 
 
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3816  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว3807  [ 18 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กศ. มท 0816.3/ว3818 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 18 ก.ย. 2566 ]
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3813  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ฯ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. - ใบรับรองแพทย์  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3815  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ขอขอบคุณ กศ. มท 0816.5/ว8620  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อจังหวัดและจำนวนหมวกนิรภัยที่ได้รับการจัดสรร ในโครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน กศ. มท 0816.4/ว3800  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3791  [ 15 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.2/ว3775  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13026-13039 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3779  [ 15 ก.ย. 2566 ]
จัดส่งประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ ให้จังหวัดที่มีการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น รวม 9 จังหวัด ทราบและถือปฏิบัติ สน.คท. มท 0808.3/ว3780  [ 15 ก.ย. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3787  [ 15 ก.ย. 2566 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 กต. มท 0818.4/ว8356  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13040-13054 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 ก.ย. 2566 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) และขอเชิญประชุม ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3778  [ 14 ก.ย. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3772  [ 14 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมและจัดส่งข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กสว. มท 0820.3/ว3750 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 ก.ย. 2566 ]
ขอแจ้ง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว3754  [ 14 ก.ย. 2566 ]
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3760 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4  [ 14 ก.ย. 2566 ]
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3758 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 ก.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว3725  [ 14 ก.ย. 2566 ]
การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.4/ว16  [ 13 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/12905-12980 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 13 ก.ย. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลไม้เมืองตราด
ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ป่าโกงกางบ้านท่าหาด
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.แสนตุ้ง กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
อบต.แสนตุ้ง วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี [ 12 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.แสนตุ้ง ประชุมสภาอบต. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติและให้ความเห็นชอบระเบียบสภาอบต. [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
อบต.แสนตุ้ง ขอความร่วมมือปิดประกาศการประชุมสภา อบต.แสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25 [ 6 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
อบต.แสนตุ้ง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร [ 28 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.แสนตุ้ง แยกขยะเพื่อเรา เพื่อโลก [ 19 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
อบต.แสนตุ้ง ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ [ 14 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
อบต.แสนตุ้ง ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
อบต.แสนตุ้ง กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ 5 [ 21 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 62 
อบต.แสนตุ้ง โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน [ 20 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 61 
อบต.แสนตุ้ง ขอความร่วมมือปิดประกาศการประชุมสภา อบต.แสนตุ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/ [ 16 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
อบต.แสนตุ้ง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแสนตุ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 12 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
อบต.แสนตุ้ง ขอความร่วมมือปิดประกาศการประชุมสภา อบต.แสนตุ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.แสนตุ้ง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25 [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
อบต.แสนตุ้ง ขอความร่วมมือปิดประกาศการประชุมสภา อบต.แสนตุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
   
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (8 มิ.ย. 2565)    อ่าน 86  ตอบ 0  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (6 ส.ค. 2564)    อ่าน 594  ตอบ 1  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (4 ก.ค. 2564)    อ่าน 419  ตอบ 0  
     
 
 
E-Service
 
ระบบขอรับบริการออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ความพึงพอใจในความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนตุ้ง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
โทรศัพท์ : 039-510-857 โทรสาร : 039-510-857 E-mail : 6230308@dla.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 3,621,457 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-510-857