หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
คำขวัญอำเภอเขาสมิง
“ข้าวแกงลือเลื่อง เมืองหน้าด่าน
วัดโบราณ หินประหลาด ธรรมชาติสวยใส
ผลไม้มากมี วิถีหัตถกรรมจักสาน
ตำนานเจ้าพ่อเขาสมิง”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
วิสัยทัศน์ อบต.แสนตุ้ง
“เป็นหนึ่งตำบลที่ทั่วถึงด้านรากฐานและบริการสาธารณะ
ประชาชนมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษา
เน้นเศรษฐกิจเป็นแบบพึ่งพา รู้รักษ์ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมด้านเทคโนโลยีและมีระเบียบสังคม”
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
อ.เขาสมิง จ.ตราด
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
 
ตร 0023.3/ว6673 การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วยฤดูกาลระบาด  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.3/ว6672 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.1/ว634 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.1/ 633 ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ การออกแบบนวัตกรรมและการจัดทำโครงการประกวด ท้องถิ่นดิจิทัล ฯ  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.1/ว635 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสำรองฯ  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
012345/ 000057 การเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.1/ 626 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.3/ว623 การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐฯ  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.3/ว622 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นฯ  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.2/ว616 มติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.1/ว617 การเผยแพร่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
012345/ 000055 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.1/ว611 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 17/66  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.3/ว614 จัดส่งสื่อเผยแพร่การป้องกันยาเสพติดน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ตร 0023.3/ว608 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดให้โครงการในงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ปี 66-67  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
ตร 0023.3/ว606 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านฯ  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ตร 0023.1/ว604 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ตร 0023.5/ว597 โอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
ตร 0023.5/ว598 โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท.  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
012345/ 5767 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องโรคเอดส์  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
 
 
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลไม้เมืองตราด
ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ป่าโกงกางบ้านท่าหาด
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.แสนตุ้ง พ่นหมอกควันเคมีให้กับโรงเรียนก่อนเปิดเทอม [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แสนตุ้ง จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.แสนตุ้ง โครงการสายใยรัก สานสัมพันธ์ สถาบันครอบครัว [ 11 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.แสนตุ้ง อบรมทบทวนศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย [ 4 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
อบต.แสนตุ้ง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.แสนตุ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ ม.6 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.แสนตุ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการใช้เครื่องจักรกล (รถแบล็คโฮ)ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.แสนตุ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ ม.3 [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.แสนตุ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการใช้หินใหญ่จับยาแนว บริเวณทำนบกั้นน้ำ ม.3 [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.แสนตุ้ง ประชาสัมพันธ์แผนการให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.แสนตุ้ง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.แสนตุ้ง ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. [ 23 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.แสนตุ้ง อบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมพ่นหมอกควัน และซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน [ 17 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 59 
อบต.แสนตุ้ง ประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 และเปล [ 10 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.แสนตุ้ง รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ งดการเผาไร่ นา ขยะ และการเผาในที่โล่งทุกประเภทโดยเด็ดข [ 8 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
   
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (8 มิ.ย. 2565)    อ่าน 52  ตอบ 0  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (6 ส.ค. 2564)    อ่าน 555  ตอบ 1  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (4 ก.ค. 2564)    อ่าน 324  ตอบ 0  
     
 
 
E-Service
 
ระบบขอรับบริการออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ความพึงพอใจในความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2561
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
โทรศัพท์ : 039-510-857 โทรสาร : 039-510-857 E-mail : 6230308@dla.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 3,549,443 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-510-857